Adatvédelmi tájékoztató


A nass magnet Hungária Kft. nagy súlyt fektet a személyes adatok védelmének és az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelésnek. A Társaságunkhoz benyújtott személyes adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően dolgozzuk fel, kizárólag a felvételi eljárás céljaira. A nass magnet Hungária Kft. az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban "GDPR") 13. cikke alapján tájékoztatja Önt az Ön személyes adatainak a toborzási kiválasztási folyamatokban történő adatkezeléséről.
1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei:
Adatkezelő megnevezése: nass magnet Hungária Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 19-09-507716
Adatkezelő székhelye: 8200 Veszprém, Henger utca 2.
Adatkezelő elektronikus címe: info@nassmagnet.hu
Adatkezelő képviselője: Nils-Patrick Müller ügyvezető
2. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Adatvédelmi tisztviselő neve: Yilmaz Özdemir
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
MisterDATA® Datenschutz & Consulting UG (haftungsbeschränkt)
Schwalbenweg 61/1
69123 Heidelberg
Németország
Tel.: 00496221 7271238, Mobile-Nr.: 0049017672711014 E-Mail: ra_yilmaz.oezdemir@t-online.de
3. Adatvédelmi kapcsolattartó:
Magyari-Schall Judit
nass magnet Hungária Kft.
8200, Veszprém Henger u. 2.
Tel.: 06-88-885-033
E-Mail: Judit.Magyari-Schall@nassmagnet.hu
3. Adatkezelés célja
A nass magnet Hungária Kft. a Jelentkező által az álláspályázattal összefüggésben megadott Személyes adatot kizárólag az álláspályázathoz kapcsolódóan, annak elbírálása céljából kezeli. Az adatkezelés célja, hogy az Ön foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk, álláspályázatát elbíráljuk, pl. az álláspályázat benyújtásával, a kiválasztással, a felvételi eljárás lefolytatásával az Ön munkaköri alkalmasságának felmérésével az Ön foglalkoztatásáról döntést hozzunk, valamint, hogy e kapcsán Önnel kapcsolatot tartsunk. Az Ön adatait az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább harmadik feleknek.
4. Kezelt adatok köre
A karrier portálon található űrlap kitöltése során bekért adatok köre:
• Név (kötelező mező)
• E-mail cím (kötelező mező)
• Mobiltelefonszám (kötelező mező)
• Önéletrajzban szereplő adatok (kötelező mező)
5. Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
6. Helyesbítéshez való jog
A Jelentkező kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével a Jelentkező kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.
7. Korlátozáshoz való jog
Az Adatkezelő a Jelentkező kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:
• Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Jelentkező igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• Az adatkezelés jogellenes, a Jelentkező ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri
• A Jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja
• A Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Jelentkező jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:
• a Jelentkező hozzájárulásával, - az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében. Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül a nass magnet Hungária Kft köteles erről azt a Jelentkezőt előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.
8. Tiltakozáshoz való jog
Saját helyzetével kapcsolatos okból a Jelentkező bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan, az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez a Jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
9. Törléshez való jog
A Jelentkező kérésére a nass magnet Hungária Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat. Ezenkívül az Adatkezelő köteles a Jelentkezőre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, amennyiben:
- A személyes adatokat jogellenesen kezelték
- A Jelentkező hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap
- A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
- Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést
- A Jelentkező tiltakozik az adatkezelés ellen, és az Adatkezelőnek nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka az adatkezelésre. Ha a Jelentkező a közvetlen üzletszerzés céljából gyűjtött adatai kezelése ellen tiltakozik, az adatokat törölni kell Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie - ideértve technikai intézkedéseket - annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy a Jelentkező kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:
- a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges
- közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést.
10. Cookie-k (sütik)
Weboldalunk cookie-kat használ. A cookie egy szövegfájl, amely egy weboldal felkeresése során kerül küldésre, és ideiglenesen elmentődik a webhely felhasználójának merevlemezén. Ha Ön, mint a webhely felhasználója ismét behívja a weboldalunk megfelelő kiszolgálóját, akkor az Ön számítógépének böngészője visszaküldi az előzőleg kapott cookie-t a szerverre. A szerver ezután különböző módon ki tudja értékelni az ezzel az eljárással kapott információkat. A cookie-k felhasználhatók pl. célzott reklámok beúsztatására, és megkönnyíthetik a navigálást a weboldalon. Ha Ön, mint a weboldal felhasználója, szeretné megakadályozni a cookie-k használatát, akkor ezt megteheti a helyi böngésző beállításainak megváltoztatásával, azaz a weboldalak megnyitásához és megjelenítéséhez használatos programban (pl. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera vagy Safari).
11. Jogorvoslathoz való jog
Minden Jelentkező jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik - különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő - felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: 06- 1-391-1400
Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu